Opći uvjeti korištenja web stranica

Dalje u tekstu samo kao „Opći uvjeti“.

Vlasnik web stranica

CzechProject spol. s r.o.
Termesivy 41,
Havlíčkův Brod
Pošt. br.: 580 01
Republika Češka
MB: 25942344
PB: CZ 25942344
Upisana u registar firmi pri Gradskom sudu u Pragu odjeljenje C, pod br. 153748.

Dalje samo „Vlasnik“.

Kontaktni e-mail:

Korisnik

Korisnik je svaki posjetitelj internet stranica www.iq-tester.cz i njihovih lokaliziranih nacionalnih verzija www.hr.iqtester.eu (dalje samo „Web“).

Prava i obveze Korisnika

Korisnik je dužan poštovati Opće uvjete Web stranica. Korištenjem Weba izražava Korisnik potpunu suglasnost s ovim pravilima i potvrđuje da ih je pročitao i u potpunosti ih razumio.

U slučaju da se na Webu pojavi greška koja Korisnika sprečava u ispravnom korištenju Weba, Korisnik je ovlašten obratiti se Vlasniku preko kontaktnog e-maila.

Korisnik ima mogućnost odustati od ugovora s Vlasnikom samo do trenutka dok Vlasnik nije izvršio svoju obvezu i nije došlo do vrednovanja testa.

Korisnik, fizička osoba, slaže se s obradom ovih svojih osobnih podataka: ime, prezime, adresa elektronske pošte, godine, telefonski broj, rezultat IQ testa (dalje u tekstu sve zajedno samo kao „Osobni podaci“) i to u svrhu vrednovanja IQ testa, u svrhu ispunjavanja obaveza iz ugovora o pružanju usluga i u svrha slanja poslovnih obavijesti od strane Vlasnika. Osobni podaci Korisnika mogu biti predani trećim osobama i mogu biti predani u inozemstvo. Obradu osobnih podataka Korisnika može Vlasnik povjeriti trećoj osobi kao obrađivaču.

Korisnik može zatražiti od Vlasnika preko kontaktnog e-maila odstranjivanje Osobnih podataka iz databaze, a Vlasnik mora Korisniku udovoljiti u što kraćem vremenu.

Prava i obveze Vlasnika

Vlasnik je dužan poštovati Opće uvjete Weba.

Vlasnik si zadržava pravo na promjenu ovih Općih uvjeta. Izmijenjeni Opći uvjeti potom stupaju na snagu od dana objavljivanja na Webu.

Vrednovanje testa

Vrednovanje testa na Webu omogućeno je uz pomoć tehnologije PREMIUM SMS. Pružatelj usluge naplaćivanja uz pomoć PREMIUM SMS je poduzeće hr.fortumo.com. Korisnik je nakon završetka testiranja pozvan da pošalje SMS poruku za vrednovanje. Na temelju ove SMS poruke korisnik dobije kao odgovor kod za potvrdu pomoću kojeg mu se omogućuje pristup vrednovanju IQ testa. Cijena 1 PREMIUM SMS poruke je 1x 40 kn/sms (Ukupno 40 kn). Cijena je bez PDV-a. Korisnik prima na znanje da za vrednovanje testa mora imati kod svog mobilnog operatora aktiviranu uslugu PREMIUM SMS.

U slučaju da korisniku ne stigne povratna SMS poruka s kodom potvrde, može kontaktirati vlasnika preko kontaktnog e-maila.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu svojim objavljivanjem na Webu.

 

Izdano: U Pragu dne 1. 4. 2014